Όροι Διαγωνισμού Love is in the AIR!

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφ’εξής η Διοργανώτρια) και έδρα το Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1), προκηρύσσει το διαγωνισμό «Love is in the air» ο οποίος θα διενεργηθεί διά του ιστοτόπου http://www.lgblog.gr/ σε συνεργασία με την εταιρεία CIVITAS (ΚΙΒΙΤΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COMMUNICATIONS Α.Ε. (εφ’εξής Σύμβουλος) που εδρεύει στο Χαλάνδρι (οδός Μιλτιάδου 9 & Ανδρέα Παπανδρέου, Τ.Κ. 15232).

 

1] Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουνε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

 

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας εταιρείας, της Συμβούλου καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού & δευτέρου βαθμού αυτών, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

3] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιστότοπου http://www.lgblog.gr/, από τις 14/02/2014 έως τις 20/2/2014.

 

4] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5] Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπο τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 1 και 2, συμμετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 7. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

6] Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14/02/2014 στις 15:01 μ.μ. (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως 20/02/2014 στις 15:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

7] Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει κάθε συμμετέχων: 

Να εισέλθει στην ηλεκτρονική σελίδα  http://www.lgblog.gr/

και να επιλέξει το άρθρο (post) με την ονομασία «Love is in the air». Στη συνέχεια ο συμμετέχων καλείται να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη αναρτημένη φωτογραφία στο blog κάνοντας χρήση της μεθόδου σχολιασμού Disqus. Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να λάβει μέρος στον διαγωνισμό με μία και μόνη συμμετοχή/σχόλιο καθώς επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή σχολίου. Μη ορθή κοινοποίηση του σχολίου, αυτομάτως παρέχει το δικαίωμα στην LG να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

8] Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, θα συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/02/2014 στα γραφεία της Συμβούλου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης την προαναφερόμενη ημέρα, η LG διατηρεί το δικαίωμα να την αλλάξει με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

9] Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας  επιλαχών τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν στο http://www.lgblog.gr/ την Παρασκευή 21/02/2014. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η Σύμβουλος θα ενημερώσει σχετικά τον νικητή μέσω email που θα έχει στη διάθεσή της από τον σχολιασμό του συμμετέχοντα μέσω της υπηρεσίας Disqus. Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει στο email που θα του σταλεί για την αποστολή του δώρου.

10] Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο στο email αυτό εντός 10 εργάσιμων ημερών, ο Σύμβουλος θα προχωρήσει σε επικοινωνία με τον επιλαχόντα νικητή ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες. Ο νικητής ή  ο επιλαχών που δεν έχουν επικοινωνήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί του δώρου και η LG απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

11)Το Δώρο του Νικητή είναι το εξής:

Ένα aircondition Artcool Inverter V με Α+ ενεργειακή κλάση. Στην περίπτωση που ο τυχερός δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον ασκών τη γονική του μέριμνα.

Nικητής (και ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού όπου απαιτείται) αποδέχεται ότι για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) του νικητή και του ασκούντος την γονική του μέριμνα όπου απαιτείται.

12] Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου.

13] Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή ή/και απόλαυση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον νικητή. Επίσης, μετά την απονομή του Δώρου στον νικητή, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξαφορμής των απονεμηθέντων Δώρων όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την ομάδα.

14] Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, ως και πάσης φύσεως και μορφής εκμετάλλευσης της συμμετοχών που θα διακριθούν, για απεριόριστο χρόνο.

 

15] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “LG Electronics Hellas S.A”. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία “LG Electronics Hellas S.A” δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

16) Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

 

17] Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και η Σύμβουλος δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης οι ως άνω εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.

 

18] Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και η Σύμβουλος διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.   Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από το διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια.

 

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

 

Σε περίπτωση καταπάτησης πνευματικών ή οποιονδήποτε οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων, οι συμμετέχοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη και είναι υπαίτιοι των πράξεών τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η διοργανώτρια ή η κατασκευάστρια εταιρία της ιστοσελίδας.

 

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό,  εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε αθέμιτου θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Διοργανώτριας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Διοργανώτριας, να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

 

19] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρία και στην  Σύμβουλο για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 

20] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

 

Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

 

21] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της LG και των λοιπών διοργανωτριών εταιρειών.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην  πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

 

22] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας και της Συμβούλου.

 

23]Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών..

 

 

μοιράσου το!