Eco Friendly

Όροι Διαγωνισμού Πέτα την απλώστρα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφ’εξής η Διοργανώτρια εταιρεία) και έδρα το Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1), προκηρύσσει  την προωθητική ενέργεια   «Πέτα την απλώστρα» η  οποία θα διενεργηθεί διά του ιστοτόπου http://www.lgblog.gr/ σε συνεργασία με την εταιρεία TOUCHPOINT STRATEGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (εφ’ εξής Σύμβουλος) που εδρεύει στον Γέρακα, Ημαθίας 10, ΤΚ 153 44.

1] Στην προωθητική ενέργεια  μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας εταιρείας, της Συμβούλου καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού & δευτέρου (Β΄) βαθμού αυτών, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3]  Η προωθητική ενέργεια  θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιστότοπου http://www.lgblog.gr/, από την Τρίτη 13/12/2016 έως την Δευτέρα 19/12/2016.

 

4] Η συμμετοχή  στην προωθητική ενέργεια  δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5] Δυνατότητα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 1 και 2, συμμετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 7. Η συμμετοχή σε αυτην την προωθητική ενέργεια   είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους  στην προωθητική ενέργεια.

6] Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τρίτη 13/12/2016 στις 16:00 (εφεξής η «Έναρξη  της προωθητικής ενέργειας »), έως Δευτέρα 19/12/2016 στις 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη  της Προωθητικής ενέργειας»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

7] Για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  θα πρέπει κάθε συμμετέχων: 

Να εισέλθει στην ηλεκτρονική σελίδα  http://www.lgblog.gr/ και να επιλέξει το άρθρο (post) με την ονομασία «Πέτα την Απλώστρα». Στη συνέχεια ο συμμετέχων καλείται να επισυνάψει/υποβάλει τη φωτογραφία της μπουγάδας του που φωτογράφισε ο ίδιος, κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση του blog κάνοντας χρήση της μεθόδου σχολιασμού Disqus, κατά την οποία θα υποβάλλει το ονοματεπώνυμό του και email στην σχετική φόρμα. Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια  με μία και μόνη συμμετοχή/φωτογραφία καθώς επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή της φωτογραφίας. Μη ορθή υποβολή/κοινοποίηση της φωτογραφίας, αυτομάτως παρέχει το δικαίωμα στην LG να τον αποκλείσει από τ την προωθητική ενέγεια . Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας , ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της , οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

8] Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, θα μπουν σε ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/12/2016, ώρα 15.00 στα γραφεία της Συμβούλου Εταιρίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης την προαναφερόμενη ημέρα, η LG διατηρεί το δικαίωμα να την αλλάξει με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

9] Από  την προωθητική ενέργεια θα αναδειχθούν ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός νικητής τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν στο http://www.lgblog.gr / την Τρίτη 20/12/2016, στις 16.00. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα  της προωθητικής ενέργειας  δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η Σύμβουλος Εταιρία θα ενημερώσει σχετικά τον νικητή μέσω email που θα έχει στη διάθεσή της από τον σχολιασμό του συμμετέχοντα μέσω της υπηρεσίας Disqus. Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει στο email που θα του σταλεί για την αποστολή του δώρου.

10] Σε περίπτωση που ο νικητής  της προωθητικής ενέργειας , δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο στο email αυτό εντός 10 εργάσιμων ημερών, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επί του δώρου και η Σύμβουλος Εταιρία θα προχωρήσει σε επικοινωνία με τον αναπληρωματικό νικητή ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της προαναφερθείσας δεκαήμερης  προθεσμίας του νικητή. Εάν  ο αναπληρωματικός νικητής δεν έχει επικοινωνήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επί του δώρου και η LG απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

11) Το Δώρο του Νικητή είναι το LG στεγνωτήριο, κωδικός RC8082AV2Z. Ο νικητής αποδέχεται ότι για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) του νικητή.  

12] Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου.

13] Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον νικητή. Επίσης, μετά την απονομή του Δώρου στον νικητή, τόσο ο Διοργανωτής όσο και η Σύμβουλος Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του  της προωθητικής ενέργειας  ή εξ’ αφορμής των απονεμηθέντων Δώρων όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος.

14] Η δήλωση συμμετοχής  στην προωθητική ενέργεια  συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

15] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “LG Electronics Hellas S.A”. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία “LG Electronics Hellas S.A” δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

16) Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

17] Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και η Σύμβουλος Εταιρία δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης οι ως άνω εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.

18] Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και η Σύμβουλος Εταιρία διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από  την προωθητική ενέργεια , ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.   Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από  την προωθητική ενέργεια  όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια.

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

Σε περίπτωση καταπάτησης πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων, οι συμμετέχοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη και είναι υπαίτιοι των πράξεών τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η διοργανώτρια ή η κατασκευάστρια εταιρία της ιστοσελίδας.

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό,  εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε αθέμιτου θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Διοργανώτριας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Διοργανώτριας, να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

19] Οι συμμετέχοντες  στην προωθητική ενέγεια  παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρία και στην  Σύμβουλο εταιρεία  για την προβολή   της προωθητικής ενέργειας  και των αποτελεσμάτων τοης μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στην παρούσα προωθητική ενέργεια   ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

20] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διέυθυνση και διέυθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πέντε μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας  Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

21] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της LG και των λοιπών διοργανωτριών εταιρειών.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην  πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

22] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας ύ και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας και της Συμβούλου.

23] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

μοιράσου το!